Zápis z členské schůze KF 05-76

která se konala dne 16.3.2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov.

Program:
1) Zahájení, přivítání
2) Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
3) Návrh činnosti na letošní rok
4) Zpráva o hospodaření za rok 2023
5) Zpráva revizního komisaře
6) Informace předsedy
a) projednání změny sídla
b) informace o rozprodeji majetku a tech. podmínkách el. dražby
c) změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. a 25.5.
d) dotazník
7) Diskuze
8) Usnesení členské schůze
9) Vystoupení hosta: ing. J. Cacka – předseda SČF
10) Závěr

 1. Členskou schůzi zahájil jeho předseda Karel Kubišta sdělením, že jsme usnášeníschopni, z 32 členů klubu je přítomno 22, dále přivítáním přítomných a zároveň představil vzácného hosta pana J. Cacku, předsedu Svazu českých filatelistů.
 2. Předseda klubu shrnul činnost klubu za uplynulý rok. Připomněl pravidelné oblastní výměnné schůzky, aktuálnost webových stránek i výměnu aktualit v klubové skříňce.
  Osm členů se v loňském roce zúčastnilo pražského podzimního veletrhu Sběratel. Poděkoval panu Čípelovi za vedení webových stránek a paní Horynové za vedení kroniky a aktualizaci vývěsní skříňky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti za loňský rok. 22-0-0
 3. Pro letošní rok je v plánu účast na podzimním pražském veletrhu Sběratel, zájezd na 17. veletržní sběratelské setkání v Brně 13. 4. 2024 a i nadále pořádání oblastních výměnných schůzek, aktualizace webových stránek, skříňky a kroniky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje plán činnosti na letošní rok. 22-0-0
 4. Zprávu o hospodaření klubu přednesl ing. Richard Houdek a seznámil členy klubu se stavy financí k 31.12.2023 na běžném účtu, v pokladně a u novinkáře. Dále podal informaci o majetku klubu k témuž datu.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu hospodáře. 22-0-0
 5. Revizor klubu pan Jiří Dušek přednesl zprávu o stavu hotovosti a známek za rok 2023, zprávu o provedené kontrole evidence materiálu k půjčování v Městské knihovně za rok 2023 a soupis majetku klubu k 31.12.2023. Veškeré doklady byly bez závad.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu revizora. 22-0-0
 6. Informace předsedy:
  • Předseda klubu požádal členy o odsouhlasení změny adresy sídla klubu na adresu Petra Krtičky, Chvaleč čp.12.
   Usnesení: Členská schůze schvaluje změnu sídla na nové adrese: Petr Krtička, 542 11 Chvaleč, Petříkovice čp. 12, pošta Trutnov 54101. 22-0-0
  • Z důvodu téměř nulových výpůjček našeho majetku v Městské knihovně bylo navrženo, aby tento majetek z knihovny byl elektronickou dražbou rozprodán. Pokud bude návrh podpořen, zavazuje se výbor vypracováním sezamu s oceněním/vyvolávací cenou a tento seznam rozešle všem členům. Případný prodej majetku bude uskutečněn po schválení na členské schůzi v roce 2025.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby. 22-0-0
  • Oblastní výměnná schůzka se překládá z 18.5.2024 na 25.5.2024.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí změnu termínu oblastní výměnné schůzky. 22-0-0
  • Předseda vypracoval návrh dobrovolného dotazníku, který by obsahoval údaje o tom, co členové sbírají, co by chtěli doplňovat a zda potřebují náš názor a pomoc.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o dotazníku – jeho návrhu, smyslu a účelu. 22-0-0
 7. V diskuzi vystoupili:
  • MUDr. Plzák – obnovení filatelistických burz na Střelnici v Hradci Králové a jak získat neorganizované filatelisty,
  • pan Trégl informoval o filatelistickém svátku v rakouském Gmudenu a výstavě v Liberci (Německo+Česko+Polská) v roce 2025.
 8. Místopředseda Petr Krtička shrnul přijatá usnesení jednotlivých bodů členské schůze.
 9. Předseda Svazu českých filatelistů ing. J. Cacka ve svém vystoupení zhodnotil činnost svazu za poslední období, kde si postěžoval na to, jak ubývá členů, jejichž věkový průměr se pohybuje mezi 75-87 lety. V současné době má svaz 2600 členů ve 193 klubech. V osmdesátých letech měl svaz 90 tis. členů. Dále pan Cacka upozornil na to, že v září 2025 bude valná hromada SČF, kde se bude volit nové předsednictvo a postěžoval si na špatnou spolupráci s vedením České pošty. Dále upozornil na to, že jednotlivé kluby pozdě zasílají seznamy svých členů, a nebo je nepošlou vůbec. To samé se děje s placením členských příspěvků.
  V závěru svého příspěvku poděkoval Pavlu Janatovi za dlouholetou činnost ve vedení našeho klubu a předal mu děkovný dopis svazu a upomínkové předměty.
  Protože nebyly vzneseny další dotazy, letošní členská schůze klubu 05-76 byla ukončena.
  Zúčastnilo se jí 22 členů a 3 hosté.

Zapsala: Hana Horynová dne 4.4.2024

Pozvánka na členskou schůzi

Členy Klubu filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. zveme na členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 16. března 2024 od 8:00 h

v Malém sále Městského úřadu Trutnov
Slovanské náměstí 165, Trutnov

Program:

 1. zahájení, přivítání
 2. zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
 3. návrh činnosti na letošní rok 2024
 4. zpráva o hospodaření
 5. zpráva revizního komisaře
 6. informace předsedy
  • projednání změny sídla KF
  • informace o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby
  • změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. na 25.5.
  • dotazník
 7. diskuze
 8. usnesení členské schůze
 9. závěr
 10. vystoupení hosta: Ing. J. Cacka – předseda SČF

Za výbor KF Trutnov Karel Kubišta

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. se koná

v sobotu 18. března 2023 od 8:00 h
v Malém sále Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165.

Program:
– zhodnocení práce našeho KF za uplynulý rok 2022
– plány na rok 2023

Těsíme se na hojnou účast.

Za výbor KF Trutnov: Pavel Janata

Osvobození trutnovských koncentračních táborů (75 let)

Je tomu 75 let, kdy byli osvobozeni vězni z trutnovských poboček koncentračního tábora Gross-Rosen a váleční zajatci. Je tak příležitost se podívat na kousek historie našeho města, protože tato pochmurná doba je mnohdy zapomenuta.

Na území dnešního Trutnova bylo několik poboček koncentračního tábora Gross-Rosen, které sloužily jako pracovní tábory pro potřeby válečného i místního průmyslu. Tisíce židovských vezeňkyň především z Polska a Maďarska pracovaly ve všech velkých trutnovských fabrikách (Ignatz Ettrich, Johann Ettrich KG, J. A. Kluge, Alois Haase, Bratři Walzelové či AEG). Největší pobočky byly v Poříčí a v Horním Starém Městě. Dnes tato místa nepřipomíná téměř nic. Samotný koncentrační tábor Gross-Rosen byl považován za tvrdý lágr, kde se umíralo ve velkém. V Trutnově a okolí zemřelo několik desítek vězňů.

V samotném Trutnově byl i zajatecký tábor pro francouzské, britské a sovětské zajatce. Zajímavým dokladem o existenci zajateckého tábora v Trutnově je obálka, kterou odeslal dne 3.7.1944 jistý Raymond Toire paní Huguette Toire do malého městečka Ids-Saint-Roch z departementu Cher ve Francii, kde dnes žije sotva 300 obyvatel. V roce 1944 zde žilo kolem 700 obyvatel. Městečko spadalo do původní zóny s hlavním městem ve Vichi. Dle vyprávění paní Vlasty Teichmanové (1927), která prožila v Trutnově celou válku, bydleli Francouzi v Horské ulici č. 58 (kousek od Texlenu na Horské). Pan Toire byl v pracovním táboře pro překládku zboží (německy na druhé straně obálky: Güterabfertigung Lager).

Máte-li ve svých sbírkách další dokumenty, které se týkají trutnovských pracovních a zajateckých táborů, budeme rádi za zaslání jejich kopií, případně sdělení příběhů, které se k nim váží, na e-mail.

Článek Krkonošského Deníku k 67. výročí osvobození Trutnova.

Michal Čípel

Trutnovské revoluční přetisky 1945

Druhá světová válka v Trutnově došla ke svému konci předáním města českým úřadům z Jilemnice a následným příjezdem 1. ukrajinského frontu Rudé armády dne 9. května 1945. My si letos připomínáme 75. výročí osvobození Trutnova, osvobození poboček koncentračního tábora Gross-Rosen v Trutnově, Poříčí, Libči a v Horním Starém Městě a přechod města zpět pod československou správu.

Trutnovští Češi se pokusili připomenout tuto událost na poštovních známkách Německé říše, a to přetiskem „Rudá armáda osvobodila Trutnov 8. V. 1945“. Do jaké míry jsou přetisky autentické a pocházející z května 1945 není známo.

Španělský filatelista Juan Santaeugenia Grau., který zpracoval svůj katalog revolučních přetisků k výstavě PRAGA 1978 a vydal jej pod názvem Revoluční známky a příplatky za osvobození Československa 1944/1945 uvádí existenci dvou přetisků. Přetisky jsou téměř shodné, liší se pouze velikostí nápisu „Trutnov“ a proložením/neproložením znaků mezerami. Celou sérii známek naleznete na fotografii níže. Známky pocházejí ze sbírky Pavla Janaty.

Revoluční přetisky Trutnov 1945
Revoluční přetisky Trutnov 1945

Přímo v katalogu pana Santaeugenia se píše o typech nápisu „TRUTNOV“:

Typ I: Velikost písma 10 mm, znaky blízko sebe.
Typ II: Velikost písma 13 mm, znaky proložené mezerami.

Pozdější český katalog revolučních přetisků, který vydal pan Karel Holoubek z Hradce Králové, trutnovské přetisky neuvádí.

Máte-li ke známkám své poznatky, napište nám je na e-mail. Máte-li doklad o jejich poštovním užití, budeme rádi za fotografii.

Michal Čípel

Historie trutnovských pošt (rozšíření)

Po šesti letech doznal výstavní exponát našeho kolegy Pavla Janaty rozšíření o osm zajímavých stran, kde uvidíte dopis z roku 1858 vyfrankovaný 9krejcarovou výplatní známkou z emise roku 1850, podací recepisy na doporučené zásilky odesílané z Trutnova do vojenských posádek v Josefově (dnes součást Jaroměře) a do Lanškrouna v době, kdy byl Trutnov okupován pruskou armádou v rámci prusko-rakouské války roku 1866 a další pěkné kousky. Na celý výstavní exponát se můžete podívat na našem webu.

Razítko k 90 letům organizované filatelie v Trutnově

Již za 20 dnů bude v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově zřízena příležitostná poštovní přepážka, kde bude k dispozici příležitostní poštovní razítko, dopisnice a další filatelistický materiál, kterým si Klub filatelistů v Trutnově připomene 90 let od založení prvního spolku sběratelů poštovních známek na území města.

Ruční razítko, kde ve středu je permoník z Krakonošovy kašny na Krakonošově náměstí, navrhla Paulina Skavová.

Poštovní přepážka bude v Muzeu otevřena pouze 22.2.2019 v čase od 9:00 do 16:00 h.

Razítko Trutnov 2019

V rámci výročí můžete získat:

Příležitostní poštovní razítko bude možné získat pouze v den výročí, tj. v pátek 22. února 2019, kdy bude v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově zřízena příležitostní poštovní přepážka. Otevřena bude od 9:00 do 16:00 h. Na této přepážce bude možné získat i dopisnici.

R-nálepku bude možné získat od 22.2.2019 na poště Trutnov 1, která je od Muzea Podkrkonoší vzdálena 5 minut chůze. Na R-nálepce bude text „1929-2019, 90 let Klubu filatelistů Trutnov“. Náklad je 480 ks.

CN Apost nálepku bude možné získat od 1.2. do 28.2.2019 na poště Trutnov 1. Na apostu bude text „Trutnov 1 KF90let“.

O historii organizované filatelie v Trutnově se dozvíte více informací ve výstavním exponátu Pavla Janaty.

90 let organizované filatelie v Trutnově

22. února tomu bude 90 let, kdy byl v Trutnově založen první spolek sběratelů poštovních známek (o historii zde). Náš Klub filatelistů si tuto událost připomene vydáním příležitostní dopisnice, poštovním razítkem, R-nálepkou a CN Apost nálepkou.

Příležitostní poštovní razítko bude možné získat pouze v den výročí, tj. v pátek 22. února 2019, kdy bude v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově zřízena příležitostní poštovní přepážka. Otevřena bude od 9:00 do 16:00 h. Na této přepážce bude možné získat i dopisnici.

R-nálepku bude možné získat od 22.2.2019 na poště Trutnov 1, která je od Muzea Podkrkonoší vzdálena 5 minut chůze. Na R-nálepce bude text „1929-2019, 90 let Klubu filatelistů Trutnov“. Náklad je 480 ks.

CN Apost nálepku bude možné získat od 1.2. do 28.2.2019 na poště Trutnov 1. Na apostu bude text „Trutnov 1 KF90let“.

Na akci zve všechny příznivce filatelie i historie výbor KF Trutnov.

1 2 3