Zápis z členské schůze KF 05-76

která se konala dne 16.3.2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov.

Program:
1) Zahájení, přivítání
2) Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
3) Návrh činnosti na letošní rok
4) Zpráva o hospodaření za rok 2023
5) Zpráva revizního komisaře
6) Informace předsedy
a) projednání změny sídla
b) informace o rozprodeji majetku a tech. podmínkách el. dražby
c) změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. a 25.5.
d) dotazník
7) Diskuze
8) Usnesení členské schůze
9) Vystoupení hosta: ing. J. Cacka – předseda SČF
10) Závěr

 1. Členskou schůzi zahájil jeho předseda Karel Kubišta sdělením, že jsme usnášeníschopni, z 32 členů klubu je přítomno 22, dále přivítáním přítomných a zároveň představil vzácného hosta pana J. Cacku, předsedu Svazu českých filatelistů.
 2. Předseda klubu shrnul činnost klubu za uplynulý rok. Připomněl pravidelné oblastní výměnné schůzky, aktuálnost webových stránek i výměnu aktualit v klubové skříňce.
  Osm členů se v loňském roce zúčastnilo pražského podzimního veletrhu Sběratel. Poděkoval panu Čípelovi za vedení webových stránek a paní Horynové za vedení kroniky a aktualizaci vývěsní skříňky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti za loňský rok. 22-0-0
 3. Pro letošní rok je v plánu účast na podzimním pražském veletrhu Sběratel, zájezd na 17. veletržní sběratelské setkání v Brně 13. 4. 2024 a i nadále pořádání oblastních výměnných schůzek, aktualizace webových stránek, skříňky a kroniky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje plán činnosti na letošní rok. 22-0-0
 4. Zprávu o hospodaření klubu přednesl ing. Richard Houdek a seznámil členy klubu se stavy financí k 31.12.2023 na běžném účtu, v pokladně a u novinkáře. Dále podal informaci o majetku klubu k témuž datu.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu hospodáře. 22-0-0
 5. Revizor klubu pan Jiří Dušek přednesl zprávu o stavu hotovosti a známek za rok 2023, zprávu o provedené kontrole evidence materiálu k půjčování v Městské knihovně za rok 2023 a soupis majetku klubu k 31.12.2023. Veškeré doklady byly bez závad.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu revizora. 22-0-0
 6. Informace předsedy:
  • Předseda klubu požádal členy o odsouhlasení změny adresy sídla klubu na adresu Petra Krtičky, Chvaleč čp.12.
   Usnesení: Členská schůze schvaluje změnu sídla na nové adrese: Petr Krtička, 542 11 Chvaleč, Petříkovice čp. 12, pošta Trutnov 54101. 22-0-0
  • Z důvodu téměř nulových výpůjček našeho majetku v Městské knihovně bylo navrženo, aby tento majetek z knihovny byl elektronickou dražbou rozprodán. Pokud bude návrh podpořen, zavazuje se výbor vypracováním sezamu s oceněním/vyvolávací cenou a tento seznam rozešle všem členům. Případný prodej majetku bude uskutečněn po schválení na členské schůzi v roce 2025.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby. 22-0-0
  • Oblastní výměnná schůzka se překládá z 18.5.2024 na 25.5.2024.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí změnu termínu oblastní výměnné schůzky. 22-0-0
  • Předseda vypracoval návrh dobrovolného dotazníku, který by obsahoval údaje o tom, co členové sbírají, co by chtěli doplňovat a zda potřebují náš názor a pomoc.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o dotazníku – jeho návrhu, smyslu a účelu. 22-0-0
 7. V diskuzi vystoupili:
  • MUDr. Plzák – obnovení filatelistických burz na Střelnici v Hradci Králové a jak získat neorganizované filatelisty,
  • pan Trégl informoval o filatelistickém svátku v rakouském Gmudenu a výstavě v Liberci (Německo+Česko+Polská) v roce 2025.
 8. Místopředseda Petr Krtička shrnul přijatá usnesení jednotlivých bodů členské schůze.
 9. Předseda Svazu českých filatelistů ing. J. Cacka ve svém vystoupení zhodnotil činnost svazu za poslední období, kde si postěžoval na to, jak ubývá členů, jejichž věkový průměr se pohybuje mezi 75-87 lety. V současné době má svaz 2600 členů ve 193 klubech. V osmdesátých letech měl svaz 90 tis. členů. Dále pan Cacka upozornil na to, že v září 2025 bude valná hromada SČF, kde se bude volit nové předsednictvo a postěžoval si na špatnou spolupráci s vedením České pošty. Dále upozornil na to, že jednotlivé kluby pozdě zasílají seznamy svých členů, a nebo je nepošlou vůbec. To samé se děje s placením členských příspěvků.
  V závěru svého příspěvku poděkoval Pavlu Janatovi za dlouholetou činnost ve vedení našeho klubu a předal mu děkovný dopis svazu a upomínkové předměty.
  Protože nebyly vzneseny další dotazy, letošní členská schůze klubu 05-76 byla ukončena.
  Zúčastnilo se jí 22 členů a 3 hosté.

Zapsala: Hana Horynová dne 4.4.2024

Pozvánka na členskou schůzi

Členy Klubu filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. zveme na členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 16. března 2024 od 8:00 h

v Malém sále Městského úřadu Trutnov
Slovanské náměstí 165, Trutnov

Program:

 1. zahájení, přivítání
 2. zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
 3. návrh činnosti na letošní rok 2024
 4. zpráva o hospodaření
 5. zpráva revizního komisaře
 6. informace předsedy
  • projednání změny sídla KF
  • informace o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby
  • změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. na 25.5.
  • dotazník
 7. diskuze
 8. usnesení členské schůze
 9. závěr
 10. vystoupení hosta: Ing. J. Cacka – předseda SČF

Za výbor KF Trutnov Karel Kubišta

Zápis z valné hromady Klubu filatelistů

která se konala dne 18.3.2023 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov.

Program:
1) Úvod, přivítání
2) Zpráva o činnosti za uplynulý rok
3) Návrh činnosti na letošní rok
4) Zpráva o hospodaření za rok 2022
5) Zpráva revizora
6) Volba výboru, volba revizora, změna sídla spolku
7) Usnesení
8) Diskuze a závěr

 1. Členskou schůzi zahájila paní Horynová přivítání přítomných. Program schůze byl přítomnými členy schválen.
 2. Předseda klubu Pavel Janata shrnul činnost klubu za uplynulý rok. Připomněl pravidelné oblastní výměnné schůzky, aktuálnost webových stránek i výměnu aktualit v klubové skříňce.
  Někteří členové se zúčastnili národní filatelistické výstavy v Liberci i na pražském veletrhu Sběratel.
 3. Pro letošní rok je v plánu účast na podzimním pražském veletrhu Sběratel a dále pokračování v pořádání výměnných schůzek, aktualizace webových stránek a skříňky.
 4. Zprávu o hospodaření klubu přednesl ing. Richard Houdek.
 5. Revizor klubu pan Jiří Dušek přednesl Zprávu revizora za rok 2022 a přítomné seznámil se soupisem majetku klubu.
 6. Volba výboru: do výboru byli navrženi tito členové klubu: Čížek Miloš, Houdek Richard, Horynová Hana, Krtička Petr a Kubišta Karel. Všichni byli schváleni.
  Za revizora klubu byl opětovně zvolen pan Jiří Dušek.
  Dále byl odsouhlasen výmaz stávajícího sídla klubu, tj. trvalé adresy dosavadního předsedy klubu pana Pavla Janaty.
 7. Pan Karel Kubišta přednesl návrhy na usnesení jednotlivých bodů členské schůze. Všechny návrhy byly odsouhlaseny.
  Panu Pavlu Janatovi poděkoval za dosavadní dlouholetou činnost předsedy klubu pan Karel Kubišta, který mu předal věcný dar a paní Horynová předala květinu.
 8. Diskuze: MUDr. Plzák vznesl dotaz na stáří katalogů v městské knihovně. Dotaz mu byl zodpovězen panem Duškem.
  Protože nebyly vzneseny další dotazy, letošní členská schůze klubu 05-76 byla ukončena.
  Zúčastnilo se jí 17 členů klubu a 1 host.

Zapsala: Hana Horynová

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. se koná

v sobotu 18. března 2023 od 8:00 h
v Malém sále Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165.

Program:
– zhodnocení práce našeho KF za uplynulý rok 2022
– plány na rok 2023

Těsíme se na hojnou účast.

Za výbor KF Trutnov: Pavel Janata

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení přátelé,
zveme Vás na Členskou schůzi našeho Klubu filatelistů, která se koná dne

19.03. 2022 od 8:00

v Malém sále budovy Městského úřadu v Trutnově (Moby Dick).

Program:

– zpráva o činnosti klubu za rok 2021
– zpráva o hospodaření klubu za rok 2021
– zpráva revizora o provedených kontrolách
– návrh činnosti na rok 2022
– diskuze
– usnesení

Přednáška pana Chudoby bohužel neproběhne – omluvil se z osobních důvodů. Místo něho „zaskočí“ Ing. Kubišta s přednáškou – Korespondenční lístky Rakousko-Uherska s odchozími razítky Trautenau/Trutnov (1869 -1919).

Přijďte pobejt, těšíme se na Vaši účast

Výbor KF 05-76 Trutnov

Oblastní výměnná schůzka v Trutnově

Vážení přátelé-filatelisté,

dovolte nám, abychom vás pozvali na naši burzu poštovních známek – oblastní výměnnou schůzku, která se koná

19.09. 2020

Začátek je, jako vždy, od 8:00 h. K dostání budou novinky i nabídky prodejců.

Všechny další termíny, adresu, mapu a další informace naleznete na naší stránce Sběratelská setkání.

Těšíme se na Vás, přijďte pobejt!

Karel Kubišta (za výbor KF TU)

Oblastní výměnná schůzka v Trutnově

Vážení přátelé-filatelisté,

s radostí Vám oznamuji, že se naše burza – Oblastní výměnná schůzka

dne 20.06. 2020 – KONÁ

Srdečně Vás zvu jménem výboru našeho KF. Začátek je, jako vždy, od 8:00 h. K dostání budou novinky a věříme i nabídky prodejců.

Těšíme se na Vás, přijďte pobejt!

Karel Kubišta (za výbor KF TU)

1 2 3 4