Stanovy Klubu

Stanovy Klubu filatelistů 05-76 Trutnov, pobočného spolku Svazu českých fitelistů, z.s.

Preambule

Klub filatelistů 05-76 Trutnov byl zaregistrován dne 22.2.1929 ve fondu Okresního úřadu Trutnov – Spolkový katastr pod č. pol. 962 jako „Briefmarkensammler-Verein für Trautenau und Umgebung in Trautenau – Spolek sběratelů známek pro Trutnov a okolí v Trutnově“. Činnost Klubu filatelistů v Trutnově byla obnovena žádostí k založení spolu u Zemského národního výboru v Čechách v Praze, kde byl 27.8.1945 zaregistrován. Od roku 1949 se trutnovský klub stává členem Ústředí filatelistických spolků v Praze. V roce 1951 vydalo Ústředí československých filatelistů v Praze „Pokyny pro likvidaci samostatných klubů a jejich zapojení do masových organizací“. Trutnovský klub byl převden pod ROH při Poštovním úřadě Trutnov 1. V roce 1957 začala příprava k začlenění všech společenských organizací do Národní fronty. Po založení Svazu československých filatelistů v roce 1965 přijal klub název „Klub filatelistů Trutnov“ a bylo mu přiděleno registrační číslo 05-76.

Členská schůze Klubu filatelistů Trutnov 05-76 konaná dne 10.3.2018 schválila návrh výboru klubu ucházet se o postavení pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s. podle § 23 a následujích Stanov Svazu českých filatelistů, z.s. schválených 5.12.2015 a podle § 228 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

§ 1 – Základní ustanovení

(1) Pobočný spolek má název Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. (dále jen „spolek“).

(2) Spolek je pobočným spolkem Svazu českých filatelistů, z.s. (dále jen „SČF“) a v záležitostech poslání a cílů činnosti, členství, práv a povinností členů, činnosti pobočného spolku jako základní organizační jednotky SČF, hlasování a právoplatnosti usnesení se řídí Stanovami SČF jako hlavního spolku. Členového pobočného spolku jsou zároveň členy spolku hlavního.

(3) Spolek má právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a Stanov SČF a bude mu přiděleno identifikační číslo.

(4) Sídlem spolku je Trutnov, 54101, Kpt. Jaroše 327.

§ 2 – Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat sběratele zajímající se vedle poštovních známek také o poštovní historii, doklady poštovního provozu, poštovní celiny, o poštovní nálepky všech druhů a pomáhat sběratelským a vystavovatelským zájmům svých členů pořádaním klubových schůzek, odborných přednášek a výstav, provozování klubových internetových stránek a organizací novinkové služby.

§ 3 – Orgány spolku a svolání členské schůze

(1) Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a revizoři podle § 32 a následujících Stanov SČF.

(2) Statutárním orgánem spolku je výbor.

(3) Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát ročně, a to alespoň 15 dnů před stanoveným termínem rozesláním pozvánky. Pozvánka na členskou schůzi je zaslána v listinné podobě na adresu členů zapsanou v evidenci spolku.

§ 4 – Členské příspěvky

(1) Členové spolku přispívají na jeho činnost ročním členským příspěvkem jehož výši určuje členská schůze.

(2) Prostřednictvím spolku hradí členové spolku rovněž roční členský příspěvek SČF na činnost tohoto hlavního spolku dle Stanov SČF.

§ 5 – Hospodaření spolku

(1) Spolek je samostatně hospodařícím subjektem a vede samostatné účetnictví v souladu s účetními a daňovými předpisy.

(2) Spolek zřizuje bankovní účet a využívá jej na základě podmínek banky včetně způsobu podepisování.

§ 6 – Zastupování a podepisování

(1) Spolek zastupuje navenek předseda výboru spolku nebo jednatel spolku.

(2) V odborných záležitostech jednají za spolek členové výboru dle zvolených funkcí.

(3) Pro platnost písemného právního úkonu učiněného spolkem se vyžaduje podpis dvou členů výboru spolku, zpravidla předsedy výboru a dalšího člena výboru. U podpisu se uvádí funkce podepisujícího.

§ 7 – Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy schválila členská schůze Klubu filatelistů Trutnov 05-76 dne 10.3.2018 jako ustavující schůze zakládaného pobočného spolku.

(2) Schválení postavení pobočného spolku a podání návrhu na zápis do spokového rejstříku se řídí § 23 Stanov SČF a § 229 občanského zákoníku.

V Trutnově dne 10.3.2018.

Za správnost: Ing. Karel Kubišta, místopředseda Klubu filatelistů Trutnov 05-76
Předsedající členské schůzi: Pavel Janata, předseda Klubu filatelistů Trutnov 05-76