Kronika roku : 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Kronika našeho klubu - rok 2008

Aktualizace k: 3. 2. 2011 | Zpracovala: Ing. Hana Horynová

Znak KF Trutnov Výbor klubu v roce 2008:

Předseda: Pavel Janata
Místopředseda: ing. Karel Kubišta
Hospodář: ing. Richard Houdek
Novinková služba: Petr Krtička
Člen: Vladimír Jakl
Člen: Antonín Rieger
Člen: ing. Hana Horynová

 • Představenstvo klubu.
  Představenstvo klubu.
  Valná hromada.
  Valná hromada.
  Ocenění filatelisté.
  Ocenění filatelisté.
  Ocenění filatelisté.
  Ocenění pro filatelisty.
  Pavel Aksamit
  Pavel Aksamit
  Pavel Aksamit
  Valná hromada.

  Valná hromada 19.1.2008

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se dne 19.1.2008 (sobota)

  V letošním roce byla valná hromada našeho klubu svolána na sobotu 19. ledna 2008 do Malého sálu Městského úřadu v Trutnově.

  Program jednání:
  - zpráva o činnosti za uplynulý rok 2007
  - zpráva hospodáře
  - zpráva revizní komise
  - návrh činnosti na rok 2008
  - předání ocenění
  - přednáška a beseda s panem Pavlem Aksamitem

  Jednání valné hromady za účasti 30 přítomných členů klubu (klub k 1.1.2008 eviduje 70 členů) zahájil jeho předseda pan Pavel Janata. Podle programu seznámil přítomné se zprávou o činnosti za loňský rok. Ten byl věnován především doplnění odborné literatury do klubové knihovny. Jednalo se především o obnovu katalogu MICHEL 2001/02. V květnu bylo zakoupeno 7 dílů nových katalogů 2006/07+ Deutschland za 8500,- Kč, dále publikace "Dějiny pošty v českých zemích", od pana Pavla Hirše "Monografie Rakouska 1850-1918" a "Rakousko 1861-1918 II. díl – celiny", od autora Jamese Mackay knihu "Známky a kouzlo filatelie" a od dnešního našeho hosta pana Aksamita: "Československé obálky dne vydání 1647-1992". Vedle toho odebíráme časopisy Filatelie, Merkur-Revue a Zpravodaj – časopis pro členy Společnosti sběratelů čs. známek SČF. Všechny publikace jsou přístupny členům klubu v Městské knihovně na Krakonošově náměstí.

  V loňském roce jsme navštívili několik výstav. Jako první byli naši zástupci na křtu aršíku "650 let Karlova mostu" v Praze, který se uskutečnil 22.6.2007.
  10.8.2007 jsme byli přítomni otevření nové poštovny Anežky na Sněžce,
  5.10.2007 jsme navštívili výstavu Jiřího Boudy v Jilemnici
  a na závěr roku, přesněji 27.11.2007 jsme navštívili vrchlabskou výstavu "170 let založení pošty Vrchlabí a 15 let české známky".

  V průběhu roku došlo ke změně místa pro konání výměnných schůzek, kdy jsme ukončili působení v Klubu důchodců na Nivách k 30.6.2007 a od 15.9.2007 se scházíme v malém sále Městského úřadu Trutnov.

  Závěr zprávy věnoval předseda klubu členské základně. Každoročně zaznamenáváme úbytek členské základny, jednak způsobovaný úmrtím členů (zemřel pan Šoška, Adamec, Zelinka a Zajíček), ale i odhlašováním z různých soukromých důvodů.

  Na úplný závěr informoval přítomné o možnosti podávání informací naší členské základně prostřednictvím vývěsní skříňky na zdravotnickém internátu v Bulharské ulici, ale především pomocí internetu na webových stránkách www.trutnov.cz/filatelie.

  Pan ing. Richard Houdek přednesl zprávu o hospodaření klubu v uplynulé roce. Na běžném účtu má klub 33 tis. Kč, v pokladně je 1800,- Kč a u novinkáře 63 tis. Kč.

  Ing. Karel Kubišta podal informaci revizní komise, která se sešla 14.1.2008 a neshledala ve vedení účetnictví žádných závad.

  Poté se ujal slova opět předseda klubu pan Pavel Janata, který přítomné seznámil s plánem činnosti na rok 2008.

  Vedle pořádání pravidelných výměnných schůzek chce klub navštívit v květnu letošního roku výstavu Alfonse Muchy v Moravském Krumlově, kde jsou vystaveny ojedinělé obrazy nadměrných velikostí: Slovanská epopej. Jedná se o cyklus 20 skvostných malířských realistických děl z historie českého a slovanského národa. Dále poukázal na zahájení světové filatelistické výstavy: PRAGA 2008 v září letošního roku.

  Slavnostním bodem dnešní valné hromady bylo předání ocenění 11 našim členům. Byli to:
  Adamec Valerián (ocenění převzal syn)
  Andrlík Miloslav, ing.
  Halíř Jan, ing.
  Horynová Hana, ing.
  Houdek Richard, ing.
  Jakl Vladimír
  Janata Pavel
  Krtička Petr
  Kubišta Karel, ing.
  Rieger Antonín
  Vojtěchovský Jindřich, ing.

  Po tomto slavnostním ocenění už dostal slovo pan Pavel Aksamit, který se úvodem věnoval nově vydané monografii "Československé obálky dne vydání 1947-1992" a pak námětu plánované besedy: "Porevoluční razítka 1945-1947 vybraných poštovních úřadů okresu Trutnov". Beseda byla velmi zajímavá. Pan Aksamit poskytl pár exponátů k přímému nahlédnutí,což bylo pro většinu účastníků velice zajímavé. Velice z blízka mohli jednotlivé exponáty posoudit a seznámit se s nimi.

  Záběry z valné hromady můžete shlédnout v pořadu "Naše televize":

 • Obálka prvního dne vydání známky (FDC).
  Dopisnice 550 let od zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem.
  Dopisnice skláře Blažka z Poděbrad.
  Křest známky Jiřího z Poděbrad.

  Křest aršíku Jiříka z Poděbrad v Poděbradech

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 20.2.2008

  Dne 20.2.2008 se konal v historických prostorách zámku v Poděbradech křest známky k 550. výročí zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem. V té době to byl jediný demokraticky zvolený panovník, který zasedl na český královský stolec. A bohužel to byl i poslední český panovník.

  Jiří z Poděbrad žil v letech 1420-1471. Pocházel z české husitské šlechty, byl jejím vůdcem. Od roku 1452 byl správcem Českého království. V této nelehké době, v zemi poničené husitskými válkami, prokázal svou autoritu, vladařské a diplomatické schopnosti. Byl mezinárodně uznávaným panovníkem, který chtěl smluvně sdružit evropské země a tím nejen zamezit vzájemným konfliktům, ale i společně čelit nebezpečí tureckým nájezdům. V dnešní době bychom řekli, že se pokusil o vytvoření sjednocené Evropy.

  Autorem známky, resp. aršíku je výtvarník Oldřich Kulhánek a rytcem je pan Miloš Ondráček, kteří nebyli přítomni.

  O křest se postarala zpěvačka Jitka Zelenková, zástupkyně krajského úřadu a starosta Poděbrad. Slavnostní křest se uskutečnil v prostorách poděbradského zámku – v síni Jiřího z Poděbrad. Organizace křtu však nebyla šťastně vyřešena, neboť ji narušil průběh prodeje aršíku a dopisnice i nevhodně zvolená místnost, kam se vešlo kvůli vystaveným exponátům málo zájemců. Navíc pro poštovní razítko se muselo běžet na poštu, aby se stihl začátek křtu. Zajistit příležitostné razítko či přepážku se organizátorům nepodařilo.

  Náš klub byl zastoupen jeho předsedou Pavlem Janatou, Vladimírem Jaklem a ing. Hanou Horynovou.

 • Výprava do Moravského Krumlova.
  Prohlídka zámku a sbírek.
  Prohlídka zámku a sbírek.

  Alfons Mucha

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 23.5.2008

  Zájezd do Moravského Krumlova za díly Alfonse Muchy se konal 23.5.2008. Jelo nás kolem 15 od pravidelného výchozího bodu, tj. kina Vesmír. Ráno, v 6 hodin, bylo ještě chladno, ale obloha slibovala krásný den. Cesta byla dlouhá, předlouhá, ale kolem desáté hodiny jsme byli u zámku v Moravském Krumlově a šli hned na prohlídku. Ujala se nás mladá průvodkyně, která nás provedla výstavními prostory a seznámila nás s tématy jednotlivých pláten.

  Slovanskou epopej tvoří 20 monumentálních pláten, na nichž jsou zachyceny výjevy z dějin českého národa a z dějin dalších slovanských národů. Obrazy vznikly na zámku Zbiroh, kde začal ve svých 50 letech malovat první plátna. Obrazy maloval celých 18 let.

  V roce 1928 byl celý cyklus nazvaný Slovanská epopej, vystaven v Praze ve Veletržním paláci. Obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy, která je po II. světové válce zapůjčila do Moravského Krumlova, kde jsou vystaveny od roku 1963. Alfons Mucha celou Slovanskou epopej věnoval českému lidu. Tvoří ji velkorozměrová plátna, největší 8 x 6 m nainstalovaná v přízemí zámku a sahající od podlahy po strop. V 1. patře jsou vystaveny nám známé "Hradčany" a bankovky, jejichž autorem je rovněž Alfons Mucha.

  Po zakoupení nezbytných propagačních a dokumentačních materiálů jsme odjeli do nedalekých Ivančic, rodného města Alfonse Muchy (24.7.1860), Vladimíra Menšíka (9.10.1929) a chřestu. Zde jsme navštívili památník těchto slavných osobností města. Po shlédnutí obou expozic jsme nasedli do autobusu a s nabytými dojmy jsme se vraceli domů.

 • Pozvánka na křest známky.

  Křest známky "o pejskovi a kočičce"

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 28.5.2008

  Ve středu 28.5.2008 se několik členů našeho klubu zúčastnilo křtu známky "O pejskovi a kočičce" v muzeu bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.

  Poštovní známku emise Dětem pokřtili zástupci Společnosti sběratelů známek, České pošty, obce Malé Svatoňovice a Muzea bratří Čapků. Úvodního slova a křtu známky se zhostili starostka Malých Svatoňovic paní Hylmarová a ředitel odboru známkové tvorby Miroslav Špaček. Známka byla pokřtěna vodou z nedalekého kostela zasvěceného Sedmi radostem panny Marie.

  Hezký literární pořad předvedly děti ze základní školy čtením Poštovní pohádky z knihy Karla Čapka: Devatero pohádek.

  Účastníci křtu si mohli zakoupit pamětní list z dílny rytce Jaroslava Tvrdoně. Grafické úpravy se zhostil pan Oldřich Pošmurný. K dispozici byl ještě speciální aršík, známkový sešitek a kdo chtěl, mohl si pořídit i zmiňovanou knihu Povídání o pejskovi a kočičce od Josef Čapka.

 • Bedřich Housa.
  Bedřich Housa.
  Bedřich Housa.
  Bedřich Housa a Pavel Janata.

  Bedřich Housa v Jilemnici

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 23.5.2008

  Akademický malíř, grafik a rytec Bedřich Housa zahájil 10. října letošního roku výstavu svých grafik v prostorách jilemnického zámku.

  Na přípravě výstavy se podílelo Krkonošské muzeum i Klub filatelistů Jilemnice.

  K vidění je průřez šedesátileté tvorby Bedřicha Housy, ať už se jedná o poštovní známky, rytiny či poštovní ceniny podle jeho či cizích návrhů. Výstavu z našeho klubu shlédli pan Pavel Janata, ing. Karel Kubišta a ing. Hana Horynová. Hlavním tahákem výstavy však byla pro filatelistické „fainšmekry“ autogramiáda. Dvaaosmdesátiletý Bedřich Housa trpělivě každému z nás podepsal několik materiálů, které jsme si doma připravili. Se svými úlovky jsme se šťastni vraceli domů.

 • Křest aršíku.
  Aršík Třebechovický betlém.

  Třebechovický betlém

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 7.11.2008

  Dne 7.11.2008 se pan Pavel Janata, pan ing. Miloslav Andrlík a ing. Hana Horynová zúčastnili křtu aršíku "Třebechovický betlém" v prostorách muzea betlémů v Třebechovicích. Akce se konala v rámci celoročních oslav 650 let města.

  Úvodní slovo pronesli pan starosta ing. Jiří Němec, paní ředitelka muzea a autor výtvarné části aršíku pan Václav Kučera.

  Na vernisáži byly k dispozici pamětní list, aršík, FDC, příležitostné razítko a přítisk na dopisnici.

  Jak projevy hostů, tak získávání filatelistického materiálu se odehrávalo v těsném sousedství unikátního pohyblivého, ze dřeva vyřezávaného betlému, jehož autory byli Josef Probošt a Josef Kapucián. Autorem mechanizmu je Josef Friml. Betlém má rozměry 7 x 3 x 2 m, obsahuje na 2000 vyřezávaných figur a je přes 100 let starý.

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist